Organizacja kształcenia specjalnego w placówce
 
Szkoła Podstawowa ( 6-cio letnia )
 
 1.   dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 2.   zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym                                                      
   w stopniu umiarkowanym i znacznym
 1.   zespoły rewalidacyjno - wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem
   umysłowym w stopniu głębokim
 
Gimnazjum ( 3 - letnie )
 
 1.   dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 2.   zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym                                                      
   w stopniu umiarkowanym i znacznym
 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy ( 3 letnia )
 
 1.   dla uczniów z upośledzeniem umysłowym                                                      
   w stopniu umiarkowanym i znacznym
 
Internat
 
 
W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie objęci są specjalistycznymi
formami rewalidacji indywidualnej:
 
 1.   zajęcia usprawniające - korygowanie zaburzonych funkcji np. analizatora
     słuchowego , wzrokowego, ruchowego, utrwalające i poszerzające wiedzę,
 1.   zajęcia logopedyczne - korygowanie wad wymowy,
 2.   gimnastyka korekcyjna - korygowanie wad postawy, terapia ruchowa,
 3.   zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 4.   zajęcia socjoterapeutyczne - eliminowanie zachowań społecznie niepożądanych,
 5.   praca z komputerem,
 6.   muzykoterapia.
 
W Ośrodku istnieją następujące gabinety :
 
 1.   logopedyczny - prowadzona jest indywidualna terapia wad wymowy,
 2.   gimnastyki korekcyjnej - korekcja wad postawy,
 3.   pedagogiczny - prowadzone są indywidualne zajęcia usprawniające,
 4.   lekarski - zapewnia opiekę pielęgniarki oraz kontakt z lekarzem rodzinnym,
 
oraz pracownie :
 
 1.   komputerowa,
 2.   gospodarstwa domowego,
 3.   techniki,
 4.   plastyki
 
Kadra pedagogiczna realizuje także :
 
 1.   indywidualne nauczanie i wychowanie dzieci zakwalifikowanych przez
      Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną do kształcenia specjalnego,
 1.   indywidualne i grupowe prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
      dla dzieci i młodzieży pośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.
 
Każdy uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym ,znacznym i głębokim
objęty jest indywidualnym programem terapeutycznym, który uwzględnia
indywidualne możliwości i potrzeby dziecka.
 
W pracy z dziećmi stosowane są metody dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci :
 
 1.   metoda ośrodków pracy,
 2.   metoda dobrego startu,
 3.   metoda Weroniki Sherborne,
 4.   metoda polisensoryczna,
oraz szereg metod aktywizujących rozwój dziecka.
 
 1.   cele edukacyjno - wychowawcze realizowane są również w czasie licznych
     integracyjnych uroczystości i imprez odbywających się na terenie Ośrodka
     jak i poza nim.
 1.   Ośrodek funkcjonuje w okresie nauki szkolnej,
 2.   W internacie przebywają dzieci i młodzież uczęszczająca do naszej szkoły
      z terenu naszego powiatu a także innych, naszego województwa.
 
 1.   Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka - internatu na podstawie
      skierowań wydanych przez PCPR w Głubczycach,
 1.   Internat jest koedukacyjny,
 2.   Ośrodek organizuje całodzienne wyżywienie ustalając za nie odpłatność
     w wysokości 6 zł, stawka dzienna.
 1.   Ośrodek podejmuje szereg działań opiekuńczych na rzecz wychowanków
      najbardziej potrzebujących pomocy i opieki.
 1.   Służymy dzieciom i ich rodzicom pomocą jak również doradztwem  
      w rozwiązywaniu wielu problemów życia codziennego.
 
W Ośrodku zarówno w szkole i w internacie działa szereg organizacji i kół zainteresowań które spełniają ważną rolę rewalidacyjną i wychowawczą.
 
 1.   kółko muzyczne,
 2.   kółko teatralne,
 3.   kółko taneczne,
 4.   kółko Miłośników Przyrody i Wędkowania,
 5.   kółko historyczno - regionalne,
 6.   UKS “ Olimpijczyk”,
 7.   kółko informatyczne,
 8.   kółko matematyczne
 9.   kółko języka angielskiego,
 10.   kółko ekologiczne,
 11.   kółko kulinarne.
 
Ośrodek nasz oferuje również uczniom :
 
 1.   rozległy teren sportowy - rekreacyjny wokół Ośrodka,
 2.   wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze,
 3.   zajęcia sportowe w ramach Sekcji terenowej “Jeżyk”-Olimpiady Specjalne
    Polska - Opolskie,
 1.   jest dobrze wyposażony w sprzęt czyli meble, środki dydaktyczne, sprzęt
    sportowy, audiowizualny.
 
Uczniowie szkoły i internatu osiągają szereg sukcesów w konkursach zawodach, olimpiadach na szczeblu powiatowym, gminnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.  
 
Kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagająca
 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.