Zespół Szkół Specjalnych w Głubczycach
 
 
   Szkoła i internat w swym procesie wychowawczo - dydaktycznym uwzględnia pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. W szkole, internacie istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, wychowawców, a atrakcyjnością różnorodnych form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględnić różne
metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd szkoła jest po prostu bliżej życia codziennego i świata. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności , uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie aby przyczynić się do rozwoju
własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. Zdobywają
wiedzę potrzebną do realizacji zadań społecznych i kształtowania więzi międzyludzkich.
 Ośrodek promuje osobowość sprawną fizycznie poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno sportowe . Podstawowym założeniem działalności dydaktyczno - wychowawczej
ośrodka jest przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych w celu zdobycia zawodu.
    Szkoła zauważa potrzeby wykorzystywania programów multimedialnych w kształceniu różnorodnych umiejętności. Nauczanie informatyki i języka obcego przyczyni się do nabycia przez uczniów umiejętności wykorzystania techniki w zdobywaniu wiadomości .
 
 
 
 
 Zespół Szkół Specjalnych
     48-100 Głubczyce
     ul. Raciborska 19
     tel. 77 485 27 20
 
 
 
 
 
     Sport
 
     Szkoła Podstawowa
           i Gimnazjum      
    Szkoła                    
         Przysposabiająca do
         Pracy
 
          
           SOSW